นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ขอเว็บไซต์โรงพยาบาลจัตุรัส

โรงพยาบาลจัตุรัสได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (PERSONAL INFORMATION) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของโรงพยาบาลจัตุรัส ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของทาง          โรงพยาบาลจัตุรัส ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (EMAIL ADDRESS) ชื่อ (NAME) ที่อยู่หรือที่ทํางาน (HOME OR หWORK ADDRESS) เขตไปรษณีย์ (ZIP CODE) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (TELEPHONE NUMBER) เป็นต้น

2. ในส่วนกรณีที่ท่านติดต่อสอบถามข้อมูลภายใน “ติดต่อเรา” ในส่วนของ “ข้อมูลการติดต่อ” ของเว็บไซต์โรงพยาบาลจัตุรัส จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ ชื่อ (NAME ) นามสกุล (SURNAME) เพศ (SEX) อายุ (GENDER) อีเมลแอดเดส (EMAIL ADDRESS) เพื่อใช้ในการติดต่อกลับ

3. นอกจากนั้น เพื่อสํารวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนําสถิติไปใช้ในการปรับปรุง คุณภาพในการให้บริการของโรงพยาบาลจัตุรัส จึงจําเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่าง เพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP ADDRESS) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน (BROWSER TYPE) โดเมนเนม (DOMAIN NAME) บันทึกหน้าเว็บ (WEB PAGE) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (ACCESS TIMES) และ เว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (REFERRING WEBSITE ADDRESSES)

4. โรงพยาบาลจัตุรัสขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY POLICY) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ โรงพยาบาลจัตุรัส ไม่สามารถรับรอง ข้อความ หรือรับรองการดําเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หาก เว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดําเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ เว็บไซต์ดังกล่าวได้ ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1.โรงพยายบาลจัตุรัสจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จําเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อ ใช้ในการติดต่อ ให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือ กิจกรรมของ โรงพยาบาลจัตุรัส เท่านั้น

2. โรงพยาบาลจัตุรัส ขอรับรองว่าจะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ ทางโรงพยาบาลจัตุรัสได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่าน เท่านั้น

3. ในกรณีที่โรงพยาบาลจัตุรัสได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของทางโรงพยาบาลจัตุรัสเป็นต้น โรงพยาบาลจัตุรัสจะกําหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดําเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกําหนดข้อห้ามมิให้มีการนําข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าว ไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของโรงพยาบาล

การรักษาความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลของโรงพยาบาลจัตุรัส จึงได้กําหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกําหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ เพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง

การใช้คุกกี้ (COOKIES)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ โรงพยาบาลจัตุรัส ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (WEB BROWSER) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทําให้เว็บไซต์ https://www.ctrhos.go.th/  สามารถบันทึกหรือจดจําข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรม ค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทําการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้น ทํางานอีกต่อไป

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โรงพยาบาลจัตุรัส อาจทําการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดย มิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น โรงพยาบาลจัตุรัส     จึงขอแนะนําให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมี การใช้บริการจากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลจัตุรัส

การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ โรงพยาบาลจัตุรัส

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการ ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โรงพยาบาลจัตุรัส ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย    รับ ฟังข้อเสนอแนะ และคําติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ โรงพยาบาลจัตุรัส ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับทางโรงพยาบาลจัตุรัส ตามที่อยู่ 9 หมู่ 7 ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ 044-851499