หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายในโรงพยาบาลจัตุรัส

 • องค์กรแพทย์
 • กลุ่มงานงานเภสัชกรรม
 • กลุ่มงานการพยาบาล
 • กลุ่มงานศูนย์ข้อมูล
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก
 • กลุ่มงานศูนย์ประกัน
กลุ่มงานผู้ป่วยใน
 • กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
 • กลุ่มงานงานเวชระเบียน
กลุ่มงานงานดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค
 • กลุ่มงานงานพยาธิวิทยา
กลุ่มงานงานห้องคลอด
 • กลุ่มงานงานรังสีวิทยา
กลุ่มงานห้องผ่าตัด
 • กลุ่มงานเวชปฏิบัติทั่วไป
กลุ่มงานงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
 • กลุ่มงานงานกายภาพบำบัด
กลุ่มงานงานจ่ายกลาง
 • กลุ่มงานงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
กลุ่มงานงานดูแลผู้ติดเชื่อและผู้ป่วยเอดส์
 • กลุ่มงานศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
กลุ่มงานงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์
 • กลุ่มงานบริหาร
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
กลุ่มงานงานพัสดุ
กลุ่มงานงานยานพาหนะ
กลุ่มงานงานการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานงานโภชนาการ
กลุ่มงานงานซักฝอก
 • กลุ่มงานศูนย์คุณภาพ
กลุ่มงานคณะทำงาน ENV
กลุ่มงานคณะทำงาน HRD
กลุ่มงานคณะทำงาน IC
กลุ่มงานคณะทำงาน IM
กลุ่มงานคณะทำงาน PCT
กลุ่มงานคณะทำงาน PTC
กลุ่มงานคณะทำงาน RM
กลุ่มงานคณะทำงาน ระบบเครื่องมือ