ITA

ดัชนีความโปร่งใส (EB 1 – EB 9)

EB 1.หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

 • แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 • หลักฐานแสดงจากเว็บไซต์
 • รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
 • บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร
 • รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

EB 2.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
 • ขออนุมัติเผยแพร่
 • มาตรการปกป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 • ประกาศเจตนารมณ์
 • เจตนารมณ์ความโปร่งใส
 • หลักฐานแสดงจากเว็บไซต์
 • แผนจัดซื้อประจำปี 2563

EB 3.หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

 • การเผยแพร่แผนในระบบกรมบัญชีกลาง
 • โครงการจัดซื้อที่มีมูลค่าสูงสุด
 • โครงการจัดซื้อที่มีมูลค่า 5,000 บาท
 • แผนการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประจำปี 2563

EB 4.หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

 • ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูล
 • สรุปยอดจัดซื้อ ต.ค.62
 • แบบ สขร.ต.ค 62
 • แบบ สขร.พ.ย 62
 • แบบ สขร. ธ.ค.62

EB 5.หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

 • บันทึกข้อความขอนุมัติดำเนินงานโครงการฯ
 • โครงการ
 • รายงานการประชุมโครงการ ครั้งที่ 1
 • คณะกรรมการจัดงานโครงการฯ
 • ภาพกิจกรรมโครงการประกอบเพิ่มเติม
 • แบบฟอร์มแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์

EB 6.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วในการจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

 • โครงการฯ
 • ภาพกิจกรรมโครงการประกอบเพิ่มเติม

EB 7.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

EB 8. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 • คณะกรรมการและคณะทำงาน การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเวบไซต์หน่วยงาน
 • ประเภทข้อมูลข่าวสาร
 • ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเวบไชต์
 • แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี 2563
 • แผนการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง 2562
 • แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี โรงพยาบาลจัตุรัส

EB 9.หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 • นโยบายผู้บริหาร ผ่านเวบไชต์
 • รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
 • การเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • ประกาศนโยบายผู้บริหาร
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
 • ข้อบังคับสำปนักงานปลัดระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

ดัชนีความพร้อมรับผิด (EB 10 – EB 16)

EB 10.หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563
 • หลักฐานแสดงจากเว็บไซต์
 • ขออนุมัติแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563

EB 11.หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)

EB 12.หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

 • บันทึกรายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี งปม.2563

EB 13.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

 • คำสั่งโรงพยาบาลจัตุรัส
 • การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)

EB 14.หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

 • ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคคลากรในหน่วยงาน.EB14
 • ประกาศ_ข้าราชการผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดีเด่นและดีมาก
 • ภาพติดประกาศหลักฐาน EB.14
 • แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ของหน่วยงาน EB.14

EB 15.หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

 • บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริต
 • ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
 • ภาพถ่าย เอกสารประกอบ

EB 16.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

 • ระบบโครงสร้างรับเรื่องร้องเรียนและเครือข่ายไกล่เกลี่ย
 • คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน
 • รายงานการจัดการข้อร้องเรียนหน่วยงาน
 • หนังสือขอชี้้แจง (การจัดการข้อร้องเรียน)

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (EB 17)

EB 17.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

 • มาตรการป้องกันรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ
 • ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยา
 • ประกาศโรงพยาบาลจัตุรัส แนวทางตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
 • ประกาศมาตรการ กลไกล หรือการวางระบบในการป้องกันรับสินบน
 • ประกาศมาตรการ กลไกล หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน (แจ้งเวียน)
 • แนวปฏิบัติที่ดีด้านการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
 • มาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลจัตุรัส

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (EB 18 – EB 24)

EB 18.หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

 • ประกาศนโยบายส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม

EB 19.หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

 • ไลน์กรรมการบ้านพัก
 • คำสั่งคณะกรรมการบ้านพัก

EB 20.หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

 • การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
 • แนวทางการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

EB 21.หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

 • การเผยแพร่ข่าวสาร ITA
 • มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • กรอบแนวทางเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามกรอบแนวทาง

EB 22.หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

 • การเผยแพร่ข่าวสาร ITA
 • มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • กรอบแนวทางเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามกรอบแนวทาง
 • การเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
 • โครงการประชุม อบรม ฯ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่
 • แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB 23.หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

 • การเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
 • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่รัฐ
 • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่รัฐ
 • ขออนุมัตินำแผนปฏิบัติการ เรื่องมาตรการป้องกันยการทุจริตและแก้ไขกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
 • เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.2563

EB 24.หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

 • แผนยุทธศาสตร์ รพ.จัตุรัส

ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (EB 25 – EB 26)

EB 25.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 • แนวทางการปฎิบัติงาน
 • คู่มือและขั้นตอนการให้บริการประชาชน
 • การประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเข้ารับบริการ
 • การเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
 • ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยนอก
 • กระบวนการให้บริการผู้ป่วย
 • แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านยเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 26.หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

 • กระบวนการให้บริการผู้ป่วย
 • รูปภาพ การยื่นบัตรคิว และรอคิวตรวจ โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • กระบวนการให้บริการแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน กรณี อุบัติเหตุกลุ่มชน